Overslaan en naar de inhoud gaan
 • Flexibel, dagelijks opzegbaar
 • Luxe, nieuwe auto's
 • Scherpe tarieven, heldere voorwaarden

Algemene voorwaarden Shortleaseshop

Hieronder tref je de algemene verhuur/shortlease voorwaarden van Shortleaseshop aan. 

Artikel 1 Bepaling van de shortleasetarieven en overige kosten
De shortleasetarieven zijn in Euro’s, exclusief brandstof en BTW. Shortleaseshop B.V. behoudt zich het recht voor de tarieven tussentijds aan te passen. De shortleasetarieven zijn inclusief:

 • In het leasecontract vastgelegd jaarkilometrage;
 • Maandkilometrage is op basis van 30 dagen;
 • Reparatie, onderhoud en banden;
 • Compleet verzekeringspakket incl. groene kaart;
 • 24-uurs alarmservice;
 • Vervangend vervoer (excl. brandstof en kilometers) bij reparatie en onderhoud na 24 uur.


Vaststelling van het aantal gereden kilometers geschiedt aan de hand van de kilometerteller. Indien de kilometerteller defect raakt, dient dat onmiddellijk te worden gemeld aan verhuurder. Rijklaarmaakkosten, haal- en brengkosten, aftankkosten en contractkosten kunnen in rekening worden gebracht.

Artikel 2 Duur van de overeenkomst
De minimale looptijd, zoals vastgelegd in het leasecontract bedraagt één maand. De looptijd wordt na de minimum looptijd stilzwijgend met telkens een dag verlengd. De maximale looptijd is onbeperkt. Een shortlease maand wordt gesteld op 30 dagen, onafhankelijk van de kalendermaand. Het exacte aantal dagen wordt verrekend op de eindfactuur.

Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand indien de daartoe bestemde offerte door de klant volledig en juist is ingevuld en rechtsgeldig is ondertekend en deze door Shortleaseshop B.V. is geaccepteerd. Shortleaseshop B.V. behoudt zich het recht voor een door de klant ondertekende offerte zonder nadere toelichting te weigeren. De klant verklaart middels ondertekening van de overeenkomst tekeningbevoegd te zijn.

Artikel 4 Betaling
Het shortleasetarief zal maandelijks bij vooruitbetaling per automatische incasso op de eerste van de maand worden geïncasseerd. De leaseprijs over een gedeelte van de maand zal pro rato worden berekend. De klant machtigt Shortleaseshop B.V. tot het incasseren van de maandelijkse leaseprijs van de op het leasecontract genoemde bankrekening. 

Artikel 5 Niet tijdige betaling
De klant is zonder nadere ingebrekestelling in verzuim indien de automatische incasso niet is geslaagd. Shortleaseshop B.V. is alsdan gerechtigd een bedrag van € 25,00 ter zake van administratiekosten in rekening te brengen en, indien de achterstallige betaling na sommatie niet door de klant wordt voldaan, de wettelijke rente en de redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte, welke incassokosten 15% van de openstaande vordering in hoofdsom bedragen, met een minimum van €150,00.

Artikel 6 Meerkilometers
Voor meerkilometers wordt een prijs per kilometer berekend, zoals overeengekomen in het leasecontract. Indien de meerkilometers meer bedragen dan 10% van het overeengekomen kilometrage, is Shortleaseshop B.V. gemachtigd de tariefstelling, zoals aangegeven in de shortlease tarievenlijst, met terugwerkende kracht aan te passen naar de werkelijke kilometrage met het daarbij behorende leasebedrag.

Artikel 7 Haal- en brengservice
Shortleaseshop B.V. levert bij aanvang van de leasetermijn de auto af en haalt de auto bij beëindiging van de leasetermijn weer op. Shortleaseshop B.V. kan hiervoor kosten in rekening brengen.

Artikel 8 Verzekeringen
De maandelijkse leaseprijs is inclusief de volgende verzekeringen:

 • WA + beperkt casco
 • Er is een eigen risico bij een niet-verhaalbare schade van toepassing.
 • Ongevallen inzittenden voor het maximaal aantal zitplaatsen van de auto


Artikel 9 Vervangend vervoer
Bij reparatie, onderhoud of het herstel van schade, welke langer duurt dan 24 uur, heeft de klant recht op vervangend vervoer.

Artikel 10 Borg
De borg bedraagt twee maandtermijnen exclusief BTW. Deze dient voorafgaand aan de ter beschikking stelling van het voertuig te worden voldaan. Na inlevering of beëindiging van de shortlease overeenkomst zal de borg worden teruggestort, dan wel worden verrekend met andere openstaande kosten voortgekomen uit hetzelfde leasecontract zoals bekeuringen en schades.

Artikel 11 Beëindiging van de overeenkomst
De overeenkomst kan na het verstrijken van de minimumduur, met inachtneming van een opzegtermijn van één dag door de klant telefonisch of per mail worden opgezegd. Na ontvangst van de opzegging stuurt Shortleaseshop B.V. aan de klant een schriftelijke bevestiging daarvan. Daarnaast is Shortleaseshop B.V. ten aller tijde gerechtigd de overeenkomst per direct op te zeggen, indien en voor zover de klant zijn financiële verplichtingen ondanks een remedieperiode van 7 dagen niet nakomt en/of de klant het geshortleasde voertuig niet conform voorwaarden (tijdig) laat onderhouden en/of zodanig met het geshortleasde voertuig omgaat dat er sprake is van oneigenlijk gebruik c.q. gebruik met schade tot gevolg hebbende.

Artikel 12 Voorwaarden
De klant accepteert de voorwaarden zoals vermeld in de overeenkomst van Shortleaseshop B.V. Leasen van de voertuigen vindt plaats op basis van categorie. Getracht wordt om met eventuele voorkeuren rekening te houden. Hiervoor is de klant afhankelijk van de beschikbaarheid van het voertuig. De lijst met merken en types is slechts indicatief en kan te allen tijde wijzigen.

Artikel 13 Aansprakelijkheid Shortleaseshop B.V.
Shortleaseshop B.V. is niet aansprakelijk voor schade en/of verliezen voortvloeiende uit het gebruik van de geshortleasde voertuigen. Ingeval vastgesteld mocht worden dat Shortleaseshop B.V. aansprakelijk is voor enige schade geleden door de klant, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door de klant in het desbetreffende jaar aan leasepenningen aan Shortleaseshop B.V. is voldaan met betrekking tot het desbetreffende voertuig en in alle gevallen tot maximaal het bedrag dat door de verzekeraar van Shortleaseshop B.V. in het desbetreffende geval zal worden uitgekeerd. Shortleaseshop B.V. is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte en/of consequentiële schade en/of verliezen.

Artikel 14 Aansprakelijkheid klant
De klant blijft volledig aansprakelijk voor alle schade, zowel direct als indirect, door hem of haar veroorzaakt tijdens en/of door het gebruik van het geshortleasde voertuig, voor zover niet gedekt door de door Shortlease afgesloten verzekering. Dit ongeacht of dit gebruik door hem zelf plaatsvindt of door (onbevoegde) derden. Eventuele premieverhogingen betreffende de verzekering van het geshortleasde voertuig mogen door Shortleaseshop B.V. aan de klant worden doorbelast.

Artikel 15 Verrekening en opschorting
Het is de klant niet toegestaan enige vordering op Shortleaseshop B.V. te verrekenen met enige vordering van Shortleaseshop B.V. op de klant, tenzij Shortleaseshop B.V. hier uitdrukkelijk schriftelijk mee heeft ingestemd. Opschorting van betaling is niet toegestaan.


Artikel 16 Terugvorderen van het voertuig
Shortleaseshop B.V. is gerechtigd zijn eigendommen terug te halen of op afstand stil te zetten bij in gebreke blijven van betalingen en verplichtingen of onrechtmatig gebruik van het voertuig door de contractant of bestuurder. Alle kosten die hier uit naar voren komen zijn voor rekening van de contractant. Als gevolg hiervan is Shortleaseshop B.V. gerechtigd om het contract met onmiddellijke ingang te beëindigen.

Artikel 17 Voertuigtelematica
Al onze voertuigen zijn uitgerust met voertuigtelematica welke informatie verstuurt, ontvangt en bewaart over afstand. Voertuigtelematica is een manier om de locatie, de bewegingen, de status en het gedrag van één of meerdere voertuigen in de gaten te houden.
Binnen de organisatie Shortleaseshop B.V. is één persoon gemachtigd om deze informatie op te vragen. Deze informatie wordt nimmer gedeeld met derden, uitgezonderd bij vordering door Justitie.


Artikel 18 Onverbindend/ongeldig verklaring
Ingeval een bepaling uit deze algemene voorwaarden rechtens ongeldig wordt verklaard blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van toepassing. De ongeldig verklaarde bepaling zal alsdan eveneens worden vervangen door een wel toegestane bepaling, welke zoveel als toegestaan is eenzelfde strekking zal hebben als de ongeldig verklaarde bepaling.

Artikel 19 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op alle shortlease-overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing en de Nederlandse rechter is exclusief bevoegd om eventuele geschillen tussen partijen te beslechten.

Artikel 20 Gebruik van de auto
In overleg met Shortleaseshop B.V. is het mogelijk voor contractant om de auto te voorzien van extra accessoires en reclame-uitingen. De kosten die hieraan verbonden zijn komen volledig voor rekening van de contractant evenals de kosten voor het in originele staat terugbrengen bij beëindiging van het contract. Het is verboden te roken in de auto. Bij overtreding worden alle reinigingskosten evenals herstel van eventuele brandgaten als gevolg van het roken doorberekend